1. رعایت نظافت و بهداشت اماکن و معابر عمومی شهرک
 2. جمع آوری زباله و ضایعات صنعتی در محل کارگاه و تحویل آن طی روز و ساعات تعیین شده به پیمانکار دفع زباله و ضایعات تحت نظارت هیات مدیره شهرک
 3. اخذ مجوز کتبی از دفتر هیات مدیره  جهت نصب هرگونه تابلو، پلاکارد و نظایر آن در سطح شهرک
 4. مطالعه و اجرای مفاد اطلاعیه ها و بخشنامه های ارسالی از هیات مدیره 
 5. توجه و دقت به پیام های کوتاه هیات مدیره  و پلاکاردهای اطلاع رسانی که در محل ورودی شهرک نصب می گردد.
 6. ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده عمومی به هیات مدیره 
 7. اخذ مجوز ساختمانی و تمدید اعتبار آن
 8. رعایت حریم ایمنی در کلیه سطوح
 9. عدم نصب غیرمجاز درب به معابر عمومی واحداث پارکینگ در پیاده رو
 10. شروع عملیات ساختمانی با اطلاع مهندس ناظر و انجام بازدید مرحله ای باشد.
 11. عدم احداث مغازه غیرمجاز با هر نوع کاربری
 12. رعایت حد نصاب ساخت و ساز
 13. عدم تجاوز به اراضی مجاور و رعایت حدود اربعه
 14. عدم ادغام، تفکیک یا هرگونه تصرفات بدون اطلاع شرکت شهرکها و هیات مدیره 
 15. رعایت حقوق مجاورین از قبیل حق مشرفیت و ...
 16. رعایت ارتفاع غیرمجاز در مستحدثات
 17. رعایت ضوابط مربوط به پخ یا منحنی
 18. پیش بینی فضایی جهت بارگیری و باراندازی در محوطه داخلی واحد
 19. شروع عملیات ساختمانی پس از کنترل و پی ریزی و حدود اربعه توسط شرکت شهرکها باشد.
 20. عدم تصرف و تعدی نسبت به معابر عمومی و مشاعات شهرک، ایجاد بالکن و ...
 21. عدم سدمعبر و ایجاد مزاحمت در معابر عمومی
 22. عدم تخریب فضای سبز و اموال شهرک
 23. پرداخت هزینه های نگهداری، بازسازی و نوسازی تاسیسات شهرک
 24. عدم حفر چاه بدون اخذ مجوز
 25. عدم هدایت آبهای سطحی به شبکه فاضلاب
 26. عدم استفاده و انتفاع غیرمجاز از امکانات شهرک
 27. عدم تخریب، خاکبرداری یا تسطیح غیرمجاز اراضی شهرک
 28. عدم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز
 29. عدم نگهداری یا سوزاندن زباله در محوطه کارگاه
 30. عدم رهاسازی پسماندها و مواد آلاینده در سطح شهرک
 31. عدم تخلیه نخاله های ساختمانی در محل های غیرمجاز
 32. اتخاذ تدابیر لازم برای فیلتراسیون و تصفیه آلودگی برای واحدهای آلاینده
 33. عدم انتشار دود و بوی بیش از حد مجاز صنعتی
 34. عدم ایجاد آلودگی صوتی بیش از حد استاندارد
 35. عدم تخلیه پساب بهداشتی و صنعتی به شبکه آبهای سطحی
 36. عدم استفاده از زمین در غیر از فعالیت مندرج در فصل "ب" دفترچه قرارداد با شرکت شهرکها
 37. عدم انعقاد هرگونه قرارداد تحت هر عنوان در خصوص قطعه تخصیصی بدون اذن شرکت شهرکها و هماهنگی با هیات مدیره شهرک
 38. اخذ پروانه بهره برداری
 39. تخریب مستحدثات که به صورت خلاف ساخته شده، ظرف مدت ۱ ماه
 40. پرداخت مالیات و عوارض زمین
 41. استرداد خسارات وارده به شهرک و تجهیزات آن
 42. اقدام در خصوص اخذ مجوز یا اعاده اعتبار در صورت ابطال مجوز
 43. آغاز کردن عملیات اجرایی طبق برنامه زمان بندی شده در فرجه ۴ ماهه
 44. رفع ید از زمین در صورت اعمال حق فسخ توسط شرکت شهرکها
 45. به پایان رساندن عملیات ساختمانی ظرف مدت ۱ سال از تاریخ صدور مجوز احداث
 46. عدم ایجاد مزاحمت برای مجاورین
 47. رعایت حریم شبکه برق ۲۰ کیلو وات
 48. عدم احداث چاه فاضلاب یا سپتینگ تانک در مشاعات شهرک
 49. ترمیم ترانشه های وصل به شبکه ها