اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شهرک

اصغر پوست دوز
اصغر پوست دوزمدیر عامل
نام واحد صنعتی
شبنم پوشينه سپاهان
حسین کشائی
حسین کشائیرییس هیات مدیره
نام واحد صنعتی
فولاد ماهان سپاهان
مرتضی بیشه
مرتضی بیشهنایب رییس هیئت مدیره
نام واحد صنعتی
پاک شیمی
سيدعلی قاضی عسگر
سيدعلی قاضی عسگرعضو اصلی هیئت مدیره
نام واحد صنعتی
چرخ‌های گردان
محمدعلی قاراخانی
محمدعلی قاراخانیعضو اصلی هیئت مدیره
نام واحد صنعتی
محمدعلی قاراخانی
اسفندیار آشوری
اسفندیار آشوریعضو اصلی هیئت مدیره
نام واحد صنعتی
تاکسی تلفنی فجر
نادر مهدی پور
نادر مهدی پورعضو اصلی هیئت مدیره
نام واحد صنعتی
کاویان کوبان البرز
اصغر اخوان مقدم
اصغر اخوان مقدمعضو اصلی هیئت مدیره
نام واحد صنعتی
اصفهان مقدم
علیرضا آبکار
علیرضا آبکاربازرس هیئت مدیره
نام واحد صنعتی
اصفهان کریستال
حسابرسی کاربرد تحقیق
حسابرسی کاربرد تحقیقبازرس قانونی
نام واحد صنعتی
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق